Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Aanmelding en vergoeding

Volgens het landelijke zorgstelsel P&P Consult Basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ) aan. Wanneer er sprake is van complexe klachten met een hoog risico dan komt u in aanmerking voor specialistische GGZ. Dit houdt in dat er een intensieve behandeling plaatsvindt met een lange duur.

Behandeling in de BGGZ en in de SGGZ is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor 2015 is dat €375, tenzij u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Wanneer er enkel sprake is van werk-, relatie- of opvoedingsproblematiek wordt dit niet vergoed vanuit het basispakket. P&P Consult sluit deze problematiek uit van behandeling.

Ook psychologische diagnostiek zonder medisch indicatie valt onder niet vergoede zorg. Een onderzoek wordt in overleg met u samengesteld. Kosten zijn dan ook afhankelijk van de grootte van het onderzoek. Voor het in kaart brengen van intellectuele mogelijkheden middels een intelligentieonderzoek wordt €350 in rekening gebracht.

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.

Een behandeling bij P&P Consult in de GBGGZ of de SGGZ wordt vanuit het basispakket van uw verzekering vergoed als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

1.Verwijzing
Een belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat daarop naast de (vermoede) diagnose ook de AGB-code van de arts staat vermeld. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

2.Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. P&P Consult gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

3.Uitgesloten stoornissen
Wanneer er enkel sprake is van werk-, opvoedings- of relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen worden dit niet vergoed door de verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit wel. Bekijk hiervoor de zorgvoorwaarden van uw polis of benader uw zorgverzekeraar.

Wij garanderen in principe een intake binnen 14 dagen en in overleg met ons secretariaat wordt een afspraak voor de intake gemaakt. U krijgt via de mail, of eventueel via de post, een bevestiging van die afspraak alsmede een inschrijfformulier en deze praktijkfolder.

Nadat u uw inschrijfformulier geretourneerd heeft maken wij uw inschrijving compleet en kunt u een digitale vragenlijst via Telepsy verwachten. Deze vragenlijst is een onderdeel van het kwaliteitsonderzoek dat wij voortdurend doen.

De verwijsbrief kunt u ons ook mailen, voor de eerste afspraak.

Tijdens het eerste gesprek maakt onze behandelaar afspraken met u over het vervolgtraject.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een eerste afspraak of een mail sturen.